כניסת מומחים רשומים

מדריך מומחים בתחום התפתחות אישית מקצועית ופיתוח עסקי

הוסף למועדפים |
מאמרים
| הרשמה למדריך | סדנאות | חיפוש מומחים | ראשי

תנאי שימוש »

תנאי שימוש

 

1.       אתר www.profind.co.il הינו אתר אינטרנט העוסק בתחום התפתחות אישית ועסקית (להלן: "האתר") ובמסגרתו משולב מדריך מומחים, אנשי מקצוע, סדנאות וקורסים (להלן: "המדריך").
2.       השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתנאי שימוש אלה. השימוש באתר והעדר אי הסכמה מפורשת ובכתב לתנאי השימוש, מעיד על הסכמת חד משמעית של המשתמש לתנאי השימוש והתחייבותו של המשתמש לפעול לפיהם.
 
3.       הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים.
 
4.       הגדרות
 
4.1.      "האתר"- אתר שכתובתו באינטרנט  www. profind.co.il
4.2.      "המדריך"- מדריך מומחים, אנשי מקצוע, סדנאות וקורסים.
 
4.3.      בכל המקום מקום בו מוזכר "האתר" הכוונה הינה הן לאתר והן למדריך.
 
4.4.      "המידע"- כל התכנים ו/או החומרים המוצגים באתר בכל מדיה ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, שרטוט, רישום, לוגו, סימני מסחר, צילומים, אודיו ווידיאו, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל, ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור, כתבות, מאמרים, מאגרי בעלי מקצוע, מאגרי נותני שירותים, פרסומים וכו'.
 
4.5.      "משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה בו שימוש בין כלקוח , בין כמפרסם ובין כגולש מזדמן.
 
5.       השירותים והתכנים 
 
5.1.  האתר מפעיל מדריך , אשר הרישום אליו ועדכון הפרטים בו באחריות המשתמשים (להלן: "השירות").
  
 
5.2.      ניהול תוכן הפרסום במדריך, עדכונו, תוכנו ומחיקון יהיו באחריותו הבלעדית של המשתמש, על פי שם משתמש וסיסמא שיקבל כל משתמש עם הרישום לשירות.
 
5.3.      המשתמש מתחייב ומצהיר בזאת כי הוא מבין שאין לאתר יכולת לגבות את התכנים המועלים על ידו, וכי הוא מתחייב לגבות תכנים אלה ככל שיהיו.
 
5.4.      האתר אינו מתחיית להמשיך וליתן השירות ללא מגבלת זמן, ו/או במחיר כלשהו.  האתר יהיה רשאי בכל עת להפסיק את מתן השירות ו/או כל שימוש באתר ו/או במדריך, וזאת מבלי שתהיה למשתמש כל זכות ו/או תביעה כנגד האתר.
 
5.5.      חלק מהשירותים המוצעים באתר הינם שירותים בתשלום. עלות השירות ודרכי התשלום יפורטו בכל שירות ושירות.

 
5.6.      האתר אינו יכול להבטיח תוצאות כאלה או אחרות עקב שימוש באתר ו/או במדריך, והאחריות על השימוש כאמור המוטלת באופן מוחלט ובלעדי על המשתמש.
 
5.7.      שימוש באתר ו/או במדריך ו/או בתכנים באתר אינם בשום אופן שהוא תחליף לעזרה או ייעוץ מקצועי מאיש מקצוע מתאים.
 
5.8.          המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל מידע שיעלה לאתר ו/או ישלח לאתר ו/או ישלח על ידו באמצעות האתר ו/או המדריך הוא היוצר והבעלים הבלעדי של הקניין הרוחני שלו, ובכלל זאת אך לא רק, זכויות היוצרים, המכירה, הפרסום, ההפצה, השיווק, והזכויות המוסריות, בקבצים שהעביר לאתר, וכי בפרסומם והצגתם באתר לצורך מכירה לציבור אין כל הפרה או פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.("קובץ" לעניין הסכם זה הינו: צילום, תמונה, עיצוב גראפי, פונטים וכל מסמך אחר)
 
5.9.          המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי אין במידע שהעביר לאתר ו/או באמצעות המדריך כדי פגיעה ברגשות הציבור, פגיעה בפרטיות, לשון הרע או הוצאת דיבה, וכן כי במידה ומופיעים אנשים בקבצים הוא קיבל את רשותם המלאה לפרסום ומכירת צילומיהם.
 
5.10.       המשתמש מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת בפרסום והצגת המידע באתר ו/או באמצעות המדריך.
 
5.11.       המשתמש אחראי וישפה את בעלי האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה, במישרין ו/או בעקיפין, במידע, תוכנו או מהותו, לרבות, שימוש באלמנטים גראפיים, טקסט, הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר, שימוש באלמנטים פוגעניים הפוגעים בתקנת הציבור, ברגשותיו או בכלל (להלן: תביעה) 

 

5.12.  פניה למומחים הרשומים באתר , באמצעות האתר או המידע שבאתר, תעשה אך ורק לצורך קבלת שרות או מידע מהמומחים. בשום מקרה אין לפנות למומחים באמצעות האתר או המידע שבו , לצורכי שיווק או פרסום מכל סוג שהוא. לשם הפצת מידע פרסומי או שיווקי למומחים יש לפנות להנהלת האתר. כאן
 
6.       בעלות ותפעול
 
6.1.      המידע המפורסם באתר הינו בבעלותה הבלעדית או ברישיון שהוענק לאתר. כל החומרים המצויים ו/או הניתנים להורדה ו/או לצפייה באתר הם רכוש בלעדי של האתר. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ו/או המידע ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב מהאתר.
 
6.2.      המידע מסופק לשירות ציבור הגולשים לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. המשתמש רשאי לצפות, לעיין, לקרוא ו/או להוריד (Download) את התכנים המפורסמים באתר, זאת לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. כמו-כן המשתמש נדרש ומחויב להשאיר את המידע והתכנים בנוסחם המקורי בצירוף ההודעות הנוגעות לזכויות היוצרים והבעלות על התכנים והמידע, כפי שפורסם באתר ולא לעשות כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף במידע כאמור.
 
6.3.      האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ו/או במדריך בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדו.
 
6.4.      הפקה חוזרת ו/או שיכפול ו/או הפצה ו/או סריקה, הוצאה לאור, העתקה, הצגה בפומבי ו/או העברה של המידע המפורסם באתר (בכל אמצעי שהוא, כולל אך לא רק, באמצעות דואר, פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים אחרים) בין בתמורה ובין שלא בתמורה הינם אסורים בהחלט, אלא באישור מראש ובכתב של האתר. שימוש ו/או פרסום המידע המופיע באתר, באתרים אחרים ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרת,  הינם אסורים בהחלט. כמו-כן, אסור בהחלט לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או טרנספורמציה של המידע המפורסם באתר ו/או המתבסס עליו.
 
6.5.      המשתמש מתחייב בזאת להימנע מכל שימוש בתוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב; וכן מכל ניסיון פריצה, פגיעה במידע או בתפקוד המדריך ו/או באתר וכו'.
 
6.6.      לשם קבלת אישור מראש ובכתב של האתר לפרסום המידע במקומות אחרים, ניתן לפנות אלינו, להלן פרטי ההתקשרות:-
·         דוא"ל: info@profind.c0.il
·         כתובת מלאה: ת.ד. 5728 הרצליה מיקוד 46157
 
7.       פרסומים באתר
 
7.1.      האתר מודיע בזאת כי יש להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באתר. במיוחד נכונים הדברים שעה שמדובר במידע המגיע מצדדים שלישים ובנושאים מגוונים בחלקם רגישים. האחריות לבדיקת נכונותם ודיוקם של החומרים המופיעים באתר בכללותו ובמודעות הפרסום של בעלי המקצוע ונותני השירות הינה על המשתמש ועליו בלבד. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהאתר פועל במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמשים והאתר לא ישא באחריות כלשהי בעניין.
 
7.2.      למען הסר ספק, המידע באתר אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ מקצועי מבעלי מקצוע מוכשרים רלבנטיים. כל המידע הנכלל באתר הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת מקצועית. על המשתמש לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על המידע באתר. האתר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקוראים ו/או המשתמשים באתר. האתר ממליץ למשתמשים לפנות לייעוץ מקצועי מוסמך בכל בעיה לה מבוקש פתרון.
 
7.3.      האתר אינו נותן חסות או מביע כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר בין על ידו ובין על ידי גורמים המפרסמים את מרכולתם באתר. המשתמש מצהיר כי הם מודע לכך שכל הסתמכות שלו על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית.
 
7.4.      האתר בכללותו והמדריך - כולל כל מידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר - מוגש ומועמד לרשות המשתמש כמות-שהוא (“As-Is”) הנהלת האתר והאתר אינם מביעים כל עמדה ואין הם אחראים, במפורש או מכללא לגבי א. המידע והחומר המצוי באתר. ב. לגבי החומר, המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו/או מהאתר. ג. לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור מן האתר. ד. לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר. או ה. לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר ו/או המדריך או את הגישה לאתר ו/או למדריך.
 
8.       קניין רוחני
 
8.1.      זכויות הקניין הרוחני באתר על כל האלמנטים שבו, כולל אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, מאגרי המידע, פטנטים, הידע (Know-How) , מידע סודי ואיסוף המידע של הגולשים, הינו בבעלותה ו/או בשליטה הבלעדיים של בעלי האתר אלא אם צוין באופן מפורש אחרת.
 
8.2.      כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדי של בעלי האתר או בבעלותו של צד ג' אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ובמיוחד אך לא רק, אסור השימוש בסימני המסחר של האתר ללא אישור והסכמה מראש ובכתב:
 

כקישורית (Hyperlink)
בשם מוצר ו/או בפרסום כלשהם
כסימן מסחרי, או חלק ממנו, של אחר
ו/או כל שימוש אחר על ידי מי שלא קיבל את אישורה של הנהלת האתר
 
9.       זכויות יוצרים
 
9.1.      כל המידע ובכלל זה, הדפים ו/או התכנים המצויים ו/או הניתנים להורדה מהאתר ו/או מאגרי המידע ו/או אופן פילוחם במנועי החיפוש באתר, הם רכוש בעלי האתר. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מהמידע ו/או הדפים ו/או התכנים ללא הסכמתה המפורשת של הנהלת האתר.
 
9.2.      האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימוש  הפרטי והלא מסחרי בלבד של המשתמש. המשתמש מסכים להכפיף את עצמו לתנאי השימוש שהאתר יכלול יחד עם המידע אשר יוצג באתר. המשתמש רשאי לשלוף ולהכין עותק ארכיוני יחיד של התוכן המופיע באתר לשימושו הפרטי והלא-מסחרי בלבד.
 
10.   קישוריות (Hyperlinks) לאתרים שאינם profind.co.il
 
10.1.       באתר תוכלו למצוא קישוריות ו/או הפניות המקשרים אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט, שאינם האתר.
 
10.2.       אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי האתר, הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של האתר ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי האתר לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות.
 
10.3.       קישורית לאתר שאינו האתר, אינה מעידה על כך כי האתר, אחראי ו/או שולט ו/או מיודע על התכנים באתר הצד השלישי, והאתר , הנהלתו, בעליו ועובדיו לא ישאו באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה. לעניין זה חשיבות גם לגבי אמנת הפרטיות, של כל אתר ואתר, שיתכן ואינה זהה לאמנת הפרטיות באתר - קראו בעיון את אמנת הפרטיות של האתר אליו מובילות קישוריות כאמור.
 
11.   פרסומות
 
11.1.        האתר אינו אחראי בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר.
 
11.2.        הופעת פרסומת באתר ו/או במדריך ו/או בדיוורים ו/או בתזכורת ו/או בכל אזור אחר המופעל על ידי האתר אינו מעיד על חסותו של האתר ו/או אחריותו ו/או התחייבותו על המפרסם, המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו.
 
12.   שמירה על פרטיות - אמנת פרטיות 
  
 
12.1.                 המשתמש מודע לכך כי בעת בחירת אפשרות "זכור אותי במחשב זה" המופיעה באתר יישתל cookie, וכך יוכלו אנשים אחרים בעלי גישה למחשב לצפות במידע פרטי ואישי. 
  
 
.12.2.                 האתר, הנהלתו, בעליו ועובדיו לא יהיה אחראים באם יחשף מידע פרטי ואישי בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו לאתר, על אף אמצעי האבטחה המופעלים על ידי מפעילי האתר. 
 
12.3.                 האתר, הנהלתו, בעליו ועובדיו אינם אחראים בשום צורה לשמירת סודיות ו/או אבטחת פרטי התכנים המועלים על ידי המשתמשים לאתר ולמדריך. 
 
.12.4.                 האתר רשאי להשתמש ולאסוף למאגר המידע שלו, את הפרטים שנמסרו על ידי הגולש/המשתמש לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידו, ליצירת הקשר עם המשתמש, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי האתר ו/או צדדים שלישיים עמם נמצא האתר בקשר, ובכלל זאת אך לא רק באמצעות משלוח דוא"ל ו-SMS. 
 
.12.5.                 המשתמש נותן בזאת הסכמתו לקבלת דיוורים ומידעים כאמור ובכל שלב יוכל להודיע על רצונו להפסקת הדיוורים ומשלוח המידעים האמורים. 
 
12.6.                 כמו-כן, מנהלי האתר רשאים לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. 
 
.12.7.                 במהלך הזנת הנתונים על ידי המשתמש באתר ישלח למחשב המשתמש קובץ זיהוי (Cookie) וזאת לצורך זיהוי המשתמש בעת גלישתו באתר במטרה לאפשר השירות. 
 
.12.8.              באתר תוכלו למצוא קישוריות שתובלנה אתכם למספר אתרים אחרים, חלקם הינם מפרסמים וחלקם הינם חברות עסקיות שהאתר נמצא עמן בשיתוף פעולה עסקי. 
 
.12.9.              חלק מהאתרים האלה יופיעו תחת שם ו/או מותג ו/או לוגו הכולל גם את הלוגו של האתר, אך הם לא מופעלים ו/או לא מתוחזקים תחת השגחת האתר. 
 
.12.10.           לכן, אמנת הפרטיות של האתר, אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות. לאתרים אלה אמנת פרטיות משלהם, שונה מאמנת הפרטיות של האתר. חשוב ביותר כי תקראו ותבדקו היטב את אמנת הפרטיות של כל אחד מהאתרים הללו לפני שאתם מוסרים פרטים אישיים ו/או מידע אחר באתר החדש אליו הגעתם, האתר , הנהלתו, בעליו ועובדיו אינם מסוגלים ולא יהיו אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שאתם משאירים באתרים אלה.
 
13.   עדכונים ושינויים
 
13.1.        בכל עת שהיא רשאים האתר והנהלתו לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה.
 
13.2.        בשימושכם באתר הינכם מסכימים בזאת להיות כפופים לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.
 
13.3.        הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ו/או במדריך בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.
 
13.4.        הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר ו/או במדריך, לעצבם מחדש, להחליף את תכניהם, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 
14.   הודעת שחרור מאחריות
 
14.1.        האתר, הנהלתו, בעליו ועובדיו משוחררים בזאת מכל אחריות שהיא הנובעת משימוש באתר, המידע המופיע בו, הפורומים הצ'אטים והאזוריים הציבוריים האחרים באתר, והם לא ישאו באחריות כלשהי הנובעת מהשימוש בהם. השימוש באתר, בתכנים, בפורומים, בצ'אטים ובאזוריים הציבוריים האחרים באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש (At your own risk).
 
14.2.        הזדהות המשתמש באתר יעשה על ידי סיסמא שתבחר על ידי המשתמש. הסיסמא הינה אישית ואין להעבירה לצדדים שלישיים.
המשתמש מתחייב לשמור על הסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בה. וכן להקפיד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.
האחריות על שמירת הסיסמא תהיה על אחריות המשתמש באופן בלעדי. בכל מקרה שבו יעלה החשש אצל המשתמש כי הסיסמא אבדה ו/או עברה לגורם אחר, עליו להודיע על כך לאתר מיידית.
 
14.3.        במיוחד, אך לא רק, מצהיר המשתמש כי האתר, שותפיו, סוכניו, עובדיו, נושאי המשרה, המנהלים, הדירקטורים, בעלי המניות וכו', אינם אחראים ולא ישאו באחריות כלשהי בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או אי דיוקים ו/או כישלונות ו/או טעויות ו/או הפרעות ו/או וירוסים ו/או סוסים טרויינים ו/או הפרעות בתקשורת אינטרנטית ו/או נזקים ו/או גניבות ו/או חדירות בלתי חוקיות למחשב האישי של המשתמש באמצעות הרשת, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים.
 
14.4.        כמו-כן, אך לא רק, מצהיר בזאת המשתמש כי האתר, שותפיו, סוכניו, עובדיו, נושאי המשרה, המנהלים, הדירקטורים, בעלי המניות וכו', הינם משוחררים מכל אחריות בנוגע להפסדים ו/או נזקים כספיים ו/או נזקים אישיים גופניים ו/או מוות ו/או הונאה, שינבעו כתוצאה מהשימוש באתר.
 
14.5.        במסגרת קבלת שירותים בתשלום כאמור, נדרש המשתמש למסור פרטים נכונים ומדוייקים אודותיו. מסירת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977. לידיעתכם, מסירת פרטים כלשהם הינה בהתאם לרצונכם החופשי בלבד, ואינכם חייבים לעשות כן. עם זאת, אי מסירת הפרטים כאמור, לא תאפשר שימוש בשירותים מסוימים באתר.
 
15.   אחריות ושיפוי
 
15.1.        המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשאת ו/או לשפות את בעלי האתר ו/או האתר בגין כל נזק שיגרם להם ו/או שותפיהם ו/או סוכניהם ו/או  עובדיהם ו/או נושאי המשרה ו/או המנהלים ו/או הדירקטורים ו/או בעלי המניות ו/או משתמשים אחרים וכו', כולל, אך לא רק, כל אחריות שהיא, תביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה – 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט – 1999, פקודת הנזיקין, התשכ"ח - 1968 ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים בו.
 
15.2.        האתר ומנהליו שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר ו/או שירותיו, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדית של האתר והנהלתו, באם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או אמנת הפרטיות ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת ו/או באם יחליטו על פי שיקול דעתם הבלעדי כי המשתמש בצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר.
 
16.   הדין החל סמכות שיפוט
 
השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל.
 


שלח לחבר | פרסום באתר | מילון מושגים | תנאי שימוש | צור קשר | אודות המדריך
מסע הנשמה|מאמנים|עמי אשרמן - ייעוץ וטיפול משפחתי וזוגי|קריירה|דמיון מודרך|דמיון מודרך|אימון עסקי|אימון אישי|ניהול זמן|מטרות
© כל הזכויות שמורות ל- profind.co.il